Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI U 438/15 - wyrok Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim z 2016-04-22

Sygnatura akt VI U 438/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 kwietnia 2016 roku

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący SSO Tomasz Korzeń

Protokolant st. sekr. sądowy Anna Kopala

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 kwietnia 2016 roku

sprawy z odwołania P. S.

od decyzji z dnia 22 kwietnia 2015 roku znak (...)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w G.

o przyznanie emerytury pomostowej

oddala odwołanie.

SSO Tomasz Korzeń

VI U 438/15 UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 22 kwietnia 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G. odmówił P. S. prawa do emerytury pomostowej.

Ubezpieczony P. S. złożył odwołanie od tej decyzji. Podniósł, że legitymuje się wystarczającym stażem pracy w warunkach szkodliwych, z czego część stażu nie została przez organ rentowy uznana, gdyż pracodawca wpisał stanowisko zbrojarz – betoniarz, tymczasem w zakwestionowanym okresie pracował on wyłącznie jako zbrojarz.

Pozwany Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G. wniósł o oddalenie odwołania powołując się na treść art. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237 poz. 1656 ze zm.). Podniósł, że ubezpieczony nie udokumentował co najmniej 15 letniego okresu pracy w warunkach szczególnych, nie wykonywał przed dniem 1.01.1999 r. pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych lub art. 32 i 33 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nie udowodnił wykonywania po dniu 31.12.2008 r. prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych. Nadto wskazał, iż praca w warunkach szkodliwych nie dalej uprawnień do uzyskania emerytury w wieku obniżonym.

Sąd ustalił, co następuje:

P. S. urodził się (...) W dniu 31.03.2015 r. wystąpił z wnioskiem o ustalenie prawa do emerytury pomostowej. Decyzją z dnia 22.04.2015 r. organ rentowy odmówił mu prawa do tego świadczenia.

Ubezpieczony udowodnił łącznie 30 lat i 11 dni okresów składkowych i nieskładkowych. (bezsporne)

Ubezpieczony P. S. zatrudnionym był:

- od 1.09.1971 r. do 30.09.1978 r. w (...) Przedsiębiorstwie Budownictwa (...), jako zbrojarz,

- od 4.10.1978 r. do 14.07.1980 r. w B. (...) Kombinacie (...) w S., jako zbrojarz,

- od 14.07.1980 r. do 30.04.1988 r. w Społecznym Przedsiębiorstwie Budowlanym Spółdzielni (...), jako zbrojarz,

- od 1.05.1988 r. do 28.09.1988 r. i od 9.04.1990 r. do 31.07.1996 r. w Przedsiębiorstwie Budowlanym (...) sp. z o.o. w G., jako zbrojarz,

- od 4.10.1988 r. do 31.12.1988 r. na budowie eksportowej w P., jako zbrojarz - betoniarz,

- od 3.05.1989 r. do 31.11.1989 r. w Przedsiębiorstwie Produkcyjno – (...) K., jako betoniarz,

- od 17.06.2011 r. do 1.12.2012 r. w Zakładzie Budowlano – (...) w G., jako pilarz – polarnik – montażysta,

- od 2.12.2013 r. do 31.12.2014 r. w Zakładzie (...), jako konserwator instancji sanitarnych.

Od 1.04.1998 r. do 31.05.2007 r. przebywał na rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a następnie od 1.06.2007 r. do 30.06.2009 r. na rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

W okresie zatrudnienia w (...) Przedsiębiorstwie Budownictwa (...) ubezpieczony zajmował się gięciem strzemion, cięciem stali w warsztacie i na terenie budów, wykonywał wiązania, wiązał słupy stalowe, belki, zbrojenia. Przygotowywał prefabrykaty do dalszego montażu. Pracował przy pomocy odpowiednich rysunków na terenie hali- zbrojarni. Urlopów bezpłatnych nie miał. Pracował w pełnym wymiarze czasu pracy.

W okresie zatrudnienia w Przedsiębiorstwie Budowlanym (...) w G.. Obsługiwał maszyny: giętarki i prościarki. Zajmował się gięciem, skręcaniem, zgrzewaniem i prostowaniem prętów zbrojeniowych celem wykonywania szkieletu do zalania betonem. Nie korzystał z urlopów bezpłatnych. Pracował w pełnym wymiarze czasu pracy.

W czasie zatrudnienia w(...) Przedsiębiorstwie Budowlanym w G. skarżący również wykonywał prace zbrojarskie związane z przygotowywaniem prefabrykatów. Pracował w pełnym wymiarze czasu pracy. Z urlopów bezpłatnych nie korzystał.

dowód: dokumenty w aktach organu rentowego, tom I: świadectwa pracy k. 4-6 , 8, 11, 19, umowa o pracę k. 7, decyzje k. 28, 37, 50, 55, 57, 76, 80; tom II: świadectwa pracy k. 13, 15

zeznania świadka J. B. k. 17

zeznania świadka A. S. k. 17

zeznania świadka J. U. k. 17

zeznania świadka E. D. k. 32-32v

zeznania świadka J. J. k. k. 32v

zeznania ubezpieczonego P. S. k. 83-83v

dokumenty w aktach osobowych ubezpieczonego k. 36, 39, 48

Sąd zważył, co następuje:

Przedmiotem sporu jest decyzja z dnia 22 kwietnia 2015 r. odmawiająca ubezpieczonemu prawa do emerytury pomostowej.

Przesłanki warunkujące prawo do uzyskania tego świadczenia reguluje ustawa
z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 965 ze zm., zwana dalej ustawą o emeryturach pomostowych).

Zgodnie z art. 4 ustawy o emeryturach pomostowych prawo do emerytury pomostowej, z uwzględnieniem art. 5 - 12, przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1)urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.;

2)ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat;

3)osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;

4)ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w art. 5-9 i art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;

5) przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS;

6)po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3;

7)nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy.

W świetle art. 3 ust. 1 tej ustawy prace w szczególnych warunkach to prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku; wykaz prac w szczególnych warunkach określa załącznik nr 1 do ustawy. Z kolei według ust. 3 art. 3 prace o szczególnym charakterze to prace wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwości należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu i życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego z procesem starzenia się; wykaz prac o szczególnym charakterze określa załącznik nr 2 do ustawy.

Zgodnie z art. 49 ustawy prawo do emerytury pomostowej przysługuje również osobie, która:

1) po dniu 31 grudnia 2008 r. nie wykonywała pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3;

2) spełnia warunki określone w art. 4 pkt 1-5 i 7 i art. 5-12;

3) w dniu wejścia w życie ustawy miała wymagany w przepisach, o których mowa w pkt 2, okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 2 kwietnia 2014 r., sygn. akt
III AUa 2302/13 wskazał, że „warunkiem skutecznego ubiegania się o emeryturę pomostową w świetle wykładni językowej art. 4 i art. 49 ustawy z 2008 r. o emeryturach pomostowych, jest legitymowanie się określonym stażem pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze (w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych lub dotychczasowych przepisów) oraz kontynuowanie pracy w tych warunkach po wejściu w życie ustawy, a więc po dniu 1 stycznia 2009 r. W przypadku kiedy osoba ubiegająca się o to świadczenie nie kontynuuje pracy w warunkach szczególnych lub szczególnym charakterze i legitymuje się w związku z tym jedynie stażem pracy "szczególnej" według poprzednio obowiązujących przepisów, może nabyć prawo do "nowego" świadczenia jedynie wówczas, gdy dotychczasowy staż pracy (okres prac) można kwalifikować jako prace w warunkach szczególnych w rozumieniu dziś obowiązujących przepisów (art. 3 ust. 1 ustawy) lub o szczególnym charakterze (art. 3 ust. 3 ustawy). Innymi słowy brak podstaw prawnych do przyznania emerytury pomostowej ubezpieczonemu, którego dotychczasowy okres pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze, dziś nie może być tak kwalifikowany”.

Sąd po dokonaniu analizy zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego oraz przeprowadzeniu przepisów wykładni prawa uznał, że ubezpieczony nie spełnia przesłanek do nabycia prawa do emerytury pomostowej na podstawie art. 4 ustawy. Bezspornie ubezpieczony urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r., osiągnął wiek 60 lat, posiada okres składkowy i nieskładkowy określony w art. 5-9 i art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS wynoszący 30 lat i 11 dni. Jednak nie spełnia przesłanki określonej w art. 4 pkt 6 tj. po dniu 31 grudnia 2008 r. nie wykonywał pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3, a niespełnienie tej przesłanki skutkuje niemożnością nabycia prawa do emerytury, nawet w przypadku spełnienia pozostałych przesłanek.

Sąd zważył, iż w okolicznościach niniejszej sprawy jeżeli ubezpieczony nie wykonywał po dniu 31 grudnia 2008 r. pracy w szczególnych warunkach lub
o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 zastosowanie mógłby ewentualnie znaleźć art. 49 ustawy o emeryturach pomostowych. Obligatoryjnym warunkiem przyznania prawa do emerytury pomostowej w oparciu o ten przepis pozostaje posiadanie na dzień 1.01.2009 r. okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 przedmiotowej ustawy wynoszącego co najmniej 15 lat.

Ubezpieczony w celu wykazania 15 letniego stażu pracy w warunkach szczególnych wskazywał, iż w spornym okresie wykonywał stale i w pełnym wymiarze czasu pracy prace zbrojarza. Sąd w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy w postaci dokumentów znajdujących się w aktach sprawy i w aktach organu rentowego, a także zeznania świadków J. B., A. S., J. U., E. D. i J. J. i zeznań ubezpieczonego P. S. ustalił, że w spornym okresie skarżący stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pracował na stanowisku zbrojarza. Sąd ocenił ich zeznania jako wiarygodne, nie znajdując podstaw by kwestionować ich szczerość i zgodność z rzeczywistym stanem rzeczy. Nadto, zeznania te znajdują potwierdzenie w dokumentach zgromadzonych w aktach sprawy, którym to sąd nadał przymiot wiarygodności.

Mając na uwadze powyższe, po dokonaniu analizy załączników do ustawy o emeryturach pomostowych, zawierających wykaz prac w szczególnych warunkach oraz o szczególnym charakterze sąd ustalił, że praca zbrojarza nie jest pracą w warunkach szczególnych w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych. Nie została ona bowiem wymieniona wśród prac wskazanych w tych załącznikach. Podkreślenia w tym miejscu wymaga, że dla przyznania prawa do emerytury pomostowej na podstawie art. 49 ustawy o emeryturach pomostowych bez znaczenia pozostaje czy ubezpieczony wykonywał pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze w rozumieniu art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Innymi słowy nie ma zastosowania w tym przypadku rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7.02.1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze (Dz. U. z 1983 r., Nr 8, poz. 43 ze zm.), natomiast załączniki do ustawy o emeryturach pomostowych nie przewidują jako pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze prac zbrojarskich. Dlatego też Sąd nie mógł uznać, iż ubezpieczony legitymuje się na dzień 1.01.2009 r. okresem pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 przedmiotowej ustawy wynoszącym co najmniej 15 lat.

Ubezpieczony P. S. nie wykazał przesłanek warunkujących przyznanie mu prawa do emerytury pomostowej. Nie pracował po dniu 31.12.2008 r. – jak stanowi art. 4 ust. 6 ustawy o emeryturach pomostowych - w warunkach szczególnych oraz nie wykonywał pracy o szczególnym charakterze. Nie posiada on również wymaganego 15 letniego stażu pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych na dzień 1.01.1999 r. – co warunkuje prawo do nabycia emerytury na podstawie art. 49 pkt 3 ustawy.

Wobec powyższego Sąd na podstawie art.477 14 § 1 K.p.c. oddalił odwołanie.

SSO Tomasz Korzeń

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Engel
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Korzeń
Data wytworzenia informacji: